pandas.api.types.is_interval

pandas.api.types.is_interval()