pandas.tseries.offsets.BDay.offset

property BDay.offset

Alias for self._offset.