pandas.tseries.offsets.SemiMonthEnd.name

SemiMonthEnd.name