pandas.tseries.offsets.SemiMonthEnd.nanos#

SemiMonthEnd.nanos#