pandas.tseries.offsets.CustomBusinessMonthBegin.offset

property CustomBusinessMonthBegin.offset

Alias for self._offset.