pandas.tseries.offsets.SemiMonthEnd.nanos

SemiMonthEnd.nanos