pandas.api.types.is_interval#

pandas.api.types.is_interval()#